Neden Yem Katkı (Premiks) Kullanmalı ?

Çiftlik hayvanları yaşamsal faaliyetlerini yürütmek, nesillerini sürdürmek amacıyla üremek ve et, süt ve yumurta gibi ürünler üretmek amacıyla enerji, protein, vitaminler ve mineraller olarak tanımlanan besin maddelerine gereksinim duyarlar. Çiftlik hayvanları ihtiyaç duyduğu bu besin maddelerini tükettikleri yemlerden karşılar.

pastedGraphic.png

Hayvan ıslahındaki ilerlemelere paralel olarak daha verimli büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı ırklarının hayvansal üretimde kullanılma olanağı artmaya başlamış, günümüzde kültür ırkı diye tabir edilen yüksek verimli hayvanların kullanımı hem ülkemizde hem de dünya da yaygın hale gelmiştir. Daha fazla verim almak amacıyla ıslah edilen hayvanların besin madde ihtiyaçları da doğal olarak aynı paralellikte artış göstermiş, bu bağlamda hem yeterli ve dengeli hem de kaliteli besin maddelerinden oluşan rasyonların kullanılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, kültür ırkı hayvanların yüksek düzeyde gereksinim duyduğu enerji ve protein gibi makro besin maddeleri rasyon yapımında kullanılan farklı ham maddelerden sağlanma yoluna gidilirken, birçoğu hayvanlar tarafından hiç veya yeteri kadar sentezlenemeyen vitaminler ile dışarıdan alınması zorunlu olan mineral maddelerin hayvanlara temini ticari konsantre yemler veya yem katkı maddeleri sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Çiftlik hayvanları için geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan besleme ve rasyon programlarında Amerika ve Avrupa ülkelerindeki resmi kurumların yayınlamış olduğu bilimsel raporlarda değişik tür ve ırklar için belirtilen besin madde gereksinim verileri kullanılmaktadır. Son yıllarda Hayvan Besleme alanında yapılan bilimsel çalışmalarda, vitamin ve minerallerin hayvan sağlığı, üreme ve verim fizyolojisi bakımından bilinenden çok daha önemli fonksiyonlara sahip oldukları, çiftlik hayvanlarının bazı vitamin ve mineral gereksinimlerinin resmi otoritelerce tavsiye edilen değerlerden çok daha yüksek olduğu rapor edilmektedir. Benzer nitelikteki araştırmalarda, özellikle gebeliğin son döneminde, doğumda, erken laktasyonda ve küçükbaşların üreme sezonunda bazı vitamin ve mineral maddelere olan gereksinimin diğer fizyolojik dönemlere oranla önemli düzeyde arttığı, bu kritik dönemlerde hayvanların vitamin ve mineral bakımından dışarıdan desteklenmesi gerektiği bildirilmektedir.

pastedGraphic_1.png

Verim artışı yönünde yapılan ıslah programları, yoğun yetiştirme ve besleme uygulamaları ve değişen çevre koşulları kültür ırkı hayvanlarının sağlık, refah, üreme ve verim bakımından daha hassas ve kırılgan hale gelmelerine neden olmaktadır. Bu çerçevede, kültür ırkı hayvanların sağlık ve refahını korumak, verim ömrünü ve performansını artırmak, öte yandan sağlık, üreme, verim ve refah bakımından yaşamış oldukları sorunları azaltmak amacıyla yeni arayış ve çabalar hız kazanmıştır. Hayvan sağlığı, refahı, üreme ve verim performansı bağlamında olumlu etkileri olduğu bilimsel çalışmalarca ortaya konan ve organik mineraller, bağışıklık destekleyiciler, prebiyotikler, probiyotikler, organik asitler, toksin bağlayıcılar ve tamponlayıcı maddeler olarak tanımlanan organik veya inorganik formdaki birçok ürün yem veya yem katkı maddeleri içerisinde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

Yüksek verimli ırkların beslenmesinde kullanılan konsantre ve kaba yemlerin büyük bir çoğunluğu çevresel faktörler nedeni ile önceden üretilerek tüketime kadar muhafaza edilmektedir. Bu yemlerin üretimi, taşınması ve depolanması gibi aşamalarında maruz kaldığı yüksek sıcaklık, nem, basınç, ışık ve hava ile temas gibi olumsuz çevre etmenleri nedeniyle önemli düzeyde vitamin ve mineral madde kayıpları yaşanabilmekte, bu durum hayvanların gereksinim duyduğu bu önemli besin maddelerine yeterince erişimini engellemektedir. Yem katkı maddelerinin hayvanlara verilmesi ile vitamin ve mineral temininde yaşanan bu açığın giderilmesi daha sağlıklı ve üretken bir hayvansal üretime olanak sağlamaktadır.